VERNER Wish List תקנון מבצע הגרלת

 • כללי
 • בין התאריכים ה7 לאוגוסט 2023 ועד 12 לספטמבר  2023 תערוך ורנר אופנה בע”מ, (להלן: “עורכת המבצע”) מבצע להגרלת שובר לרכישת מוצרים מרשימת ה Wish List האינדווידואלית של הזוכה, העומדים בתנאי תקנון זה (להלן: “המבצע“). 
 • המבצע ייערך בהתאם להוראות “הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז-1997” (להלן: “ההיתר הכללי“), והוא יהיה כפוף להוראות תקנון זה. 
 • עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי, לרבות מועד ההגרלה, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט בכתובת verner.co.il
 • ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט בכל עת.
 • פרשנות
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • בתקנון זה השימוש בלשון נקבה הינו לצרכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בזכר או ברבים.
 • כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.
 • הגדרות:
 • למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:
 • “ורנר” –  ורנר אופנה בע”מ, ח.פ. 516103314.
 • “אתר האינטרנט” –  www.verner.co.il.
 • המבצע וההגרלה:
 • המבצע יערך כאמור בין התאריכים ה7 לאוגוסט 2023 ועד 12 לספטמבר 2023 (להלן: “תקופת המבצע”).
 • הגרלה תערך בתאריך ה 14 לספטמבר 2023.
 • פרסום המבצע:
 • הודעה בדבר עריכת המבצע והתקנון יפורסמו באתר האינטרנט, ברשתות החברתיות ובדיוור ישיר ללקוחות החברה.
 • ככל שעורכת המבצע תחליט לשנות או לבטל את המבצע, להאריך או לקצר את תקופת המבצע, הודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט.    
 • זכאות להשתתף בהגרלה: 
 • על-מנת להשתתף במבצע על הלקוחה לפעול כדלקמן:
 • למלא את הפרטים הבאים בדף הנחיתה שבאתר החברה ברשת האינטרנט שכתובתו verner.co.il בהתאם לכל הנחיות המפורטות באתר, ובכלל זה, שם הלקוחה וכתובת דואר אלקטרוני.
 • הזכאות להשתתפות בהגרלה מוגבלת לפעם אחת בלבד.
 • עובדי חברת ורנר לא יהיו זכאים להשתתף בהגרלה.
 • מועד ומקום ביצוע ההגרלה:
 • מועד עריכת ההגרלה תהיה ביום 14.9.2023, בשעה 11:00 בבוקר (להלן: “מועד ההגרלה”).
 • מקום עריכת ההגרלה יהיה במשרד החברה, רחוב תובל 11,  רמת גן ובנוכחות עו״ד מפקח.
 •  
 • שמירת שמות המשתתפים בהגרלה:
 • בסיומו של כל יום בתקופת המבצע, ורנר תשמור את פרטי הלקוחות שנוספו באותו יום לרשימת הלקוחות הזכאיות להשתתף באתר.   
 • עד למועד ההגרלות תישמר רשימת הזכאיות להשתתף בהגרלה בידי הפרטנר בצורה מאובטחת, כאשר הפרטים יאוחסנו בקובץ מוגן סיסמה וזאת עד למועד ההגרלה.
 • אופן עריכת ההגרלה:
 • שמות הלקוחות אשר מילאו ושלחו את טופס ההשתתפות המקוון בהתאם להנחיות שבדף הנחיתה יודפסו על גבי פתקים וירוכזו בתיבה במשרדי החברה בנוכחות עו״ד מפקח.
 • במועד ביצוע ההגרלה יועלה בגורל שמה של הזוכה בהגרלה באמצעות בחירה אקראית של הזוכים מתוך תיבת הפתקים, על ידי גורם שייקבע על ידי המפקח על ההגרלה (“הזוכה בהגרלה”).
 • הודעה על הזוכים:
 • במהלך 7 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר טלפוני עם הזוכה בהגרלה ולהודיע לה על זכייתה, ובמקביל תישלח אליה הודעה בדבר הזכייה, על בסיס הפרטים שמילאה בטופס ההשתתפות המקוון.
 • עורכת המבצע תשתדל לאתר את הזוכים בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב תקלה טכנית ו/או בשל אי התאמה בפרטים ו/או בשל מסירת פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מעודכנים ע”י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס ולא תהיה לה כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך.
 • עם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס, יידרש הזוכה בהגרלה לחתום על טופס הצהרת זוכה בנוסח המצורף כנספח ב’ לתקנון, ולשלוח לעורכת המבצע באמצעות מייל, לפני מועד קבלת שובר הפרס.
 • עורכת המבצע תאפשר לזוכים בהגרלה לקבל את שובר הפרס עד 30 ימים מיום ההכרזה על הזוכה. מימוש הפרס ייעשה בהתאם לתנאים שיפורטו על גבי שובר הפרס.
 • עורכת המבצע שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בהגרלה לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישור המפקחת:
 • חשש לאי תקינות ו/או זיוף.
 • סירוב לחתום על טופס הצהרת זוכה.
 • סירוב למסור את פרטיו המלאים של מקבל הפרס.
 • אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.
 • היתר לעריכת הגרלות:
 • הוראות ההיתר מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה. 
 • מקום שהוראות התקנון סותרות את הוראות ההיתר גוברות הוראות ההיתר. מקום שישנה דו משמעות או אי בהירות בהוראות התקנון תוכרע דו המשמעות או אי הבהירות באופן התואם את הוראות ההיתר.
 • תאור הפרס ודרך קבלתו:
 • הפרס לזוכה בהגרלה הינו שובר בסך 4,000 ש״ח למימוש מוצרים שהתווספו באופן ישיר ע״י משתתפ.ת ההגרלה לרשימת ה Whish List שלה באתר החברה-  https://verner.co.il/pages/wishlist
 • ורנר רשאית לדרוש מהזוכה הדורש לקבל את הפרס להציג בפניה את תעודת הזהות של הזוכה ולהעתיק את פרטי זהותו. סירב הזוכה להיענות לדרישה זו רשאיות ורנר לעכב את הענקת הפרס עד שהזוכה תמלא אחר הדרישה.
 • הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה. 
 
 • הצהרות המשתתפת:
 • בהשתתפותה במבצע מאשרת, מתחייבת ומצהירה המשתתפת ו/או המבקשת להשתתף במבצע כי קראה תקנון זה וקיבלה על עצמה את הוראותיו, וגם אם לא קראה תקנון זה מסכימה המשתתפת ו/או המבקשת להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליה ויחייבוה לכל דבר ועניין.
 • המשתתפת ו/או המבקשת להשתתף במבצע מאשרת, מתחייבת ומצהירה בזאת כי היא פוטרת את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע. 
 • אחריות:
 • ההשתתפות במבצע נעשית לפי רצונה של המשתתפת ועל אחריותה. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל טענה בדבר הפרת הוראת דין ו/או לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של מאן דהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.
 • על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות הספק. לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתרה על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאית הזוכה בהגרלה לקבלת “שוויו הכספי” של הפרס ו/או לאפשרות לממשו במועד אחר ו/או לכל הטבה, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנה כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בעניין.
 • ויתרה הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לה לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת המבצע ו/או המפקחת ו/או אי עמידתה בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאית לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצידה כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.
 • יובהר כי האחריות לאספקת הפרס חלה על הספק בלבד. אין בעריכת המבצע על ידי עורכת המבצע כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בכל הקשור לפרס ו/או טיבו ו/או איכותו ו/או אופן מימושו.
 • עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות.
 • על תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע (כולל סגר או הנחיות משרד הבריאות), לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.
 • כללי:
 • מקום השיפוט לגבי תובענה בגין כל עניין הנובע או הקשור לתוכנית הגרלה זו יהיה בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב בלבד. 
 • ורנר רשאית, מזמן לזמן, לשנות כל הוראה הכלולה בתקנון זה, ובלבד שכל שינוי כזה יפורסם ברבים באופן דומה לפרסום תכנית ההגרלה.
 • תחילתו של כל שינוי כאמור בסעיף 15.2 יהיה במועד שייקבע בהודעה על השינוי, ומועד זה לא יהיה לפני מועד פרסום הודעת השינוי.
 • כל פניות או תביעות בגין כל עניין הנובע מתכנית הגרלה זו יש להפנות למשרדי ורנר. 
 • ורנר אופנה בע”מ